STORITVE

Za vzgojno-izobraževalne ustanove nudimo naslednje storitve:

 

 • SODELOVANJE, SVETOVANJE IN PODPORA
 • PREPOZNAVANJE IN SPECIALNO-PEDAGOŠKO DIAGNOSTICIRANJE
 • KOORDINIRANJE SODELOVANJA MED DELEŽNIKI
 • INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO SVETOVANJE
 • IZPOSOJA STROKOVNIH GRADIV
 • POMOČ PRI USMERJANJU IN PREUSMERJANJU OTROK
 • PSIHOLOŠKO DIAGNOSTICIRANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV
 • DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE
 • ŠOLSKA MEDIACIJA IN IZOBRAŽEVANJE
 • NEVROFEEDBACK TERAPIJA
 • MNRI® METODA
 • LIKOVNA TERAPIJA
prepoznavanje in specialno-pedagoško diagnosticiranje
SODELOVANJE, SVETOVANJE IN PODPORA

Izvajanje individualnih in skupinskih obravnav
z zunanjimi institucijami, VIZ ustanovami po celotni vertikali
(vrtci, OŠ, OŠ PP, SŠ),
društvi, združenji, posamezniki in družinami.

koordiniranje sodelovanja med deležniki*

*oseba s posebnimi potrebami, družina, vrstniki, strokovni delavci in drugi, ki delajo oziroma se srečujejo z OPP.

individualno in skupinsko svetovanje

osebam s posebnimi potrebami, družinam, vrstnikom, strokovnim delavcem in drugim, ki delajo oz. se srečujejo z OPP.

izposoja strokovnih gradiv*

učil, didaktičnih pripomočkov in orodij v knjižnici Centra Gustava Šiliha Maribor.

pomoč pri usmerjanju in preusmerjanju otrok

Usmeritev otrok v ustrezne institucije in obravnave.

Svetovanje, sodelovanje in pomoč

pri izvajanju organizacijskih prilagoditev otrokom s posebnimi potrebami.

spremljanje in preverjanje

uspešnosti ukrepov ter načrtovanje, sprejemanje in izvajanje nadaljnjih ukrepov.

psihološko diagnosticiranje otrok in mladostnikov

z učnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami.

Za ustanove oddaljene od OŠ Gustava Šiliha Maribor do 30 kilometrov, vse stroške storitve pokriva OŠ Gustava Šiliha Maribor, za bolj oddaljene VI ustanove so storitve brezplačne, ustanova plača le potne stroške strokovnega delavca centra.

psihološka pomoč

Svetovanje otrokom/mladostnikom in staršem ob učnih, vedenjskih ter čustvenih težavah otrok.

delavnice za otroke in mladostnike

za spodbujanje razvoja metakognitivne sposobnosti (Metode učenja, Asertivna komunikacija, Pa ne že spet to učenje – kako se učiti bolj učinkovito).

PREDAVANJE ZA STARŠE

s področja podpore in večanja starševske moči po dogovoru (npr. učenje veščin samostojnosti za otroke na področju skrbi zase in večje samostojnosti pri šolskem delu).

ŠOLSKA MEDIACIJA IN IZOBRAŽEVANJE

za krepitev osebne in profesionalne rasti strokovnih delavcev.
(Kolektivna žetev zgodb, Supervizija, Intervizija, Izobraževanje s področja pomoči otrokom s posebnimi potrebami po dogovoru.)

nevrofeedback terapija

Je ne-invazivna metoda, ki postopoma izboljšuje delovanje možganov. Neurofeedback trening pomaga, da se v možganih izboljša učinkovitost funkcij in s tem prispeva k ohranjanju zdravega telesa. Na tak način lahko krepimo operativne vzorce, zaradi česar so naše reakcije uravnotežene in bolj produktivne. Raziskave kažejo, da se ob nevrofeedback terapiji povečuje plastičnost možganov, kar posamezniku daje boljšo sposobnost reševanja fizičnih in čustvenih težav.

MNRI® metoda

je Nevro-senzomotorična refleksna integracija po Masgutovi – Neustrezni gibalni vzorci, težave na področju pozornosti, težave z grafomotoriko, slabša slušna in vidna pozornost in druge težave, ki jih opažamo pri otrocih s posebnimi potrebami so pogosto posledica slabšega občutenja in zaznavanja lastnega telesa ter zaznavanja in procesiranja informacij iz okolja. Z MNRI (angl. The Masgutova Neurosensorimotor reflex integration) metodo, ki obsega niz programov, lahko pomagamo otrokom, mladostnikom in odraslim z učnimi, vedenjskimi in razvojnimi izzivi do vzpostavljanja ustreznega senzornega sistema ter gibalnega razvoja ter tako vzpostavimo osnovo za nadaljnji razvoj in učenje.

LIKOVNA TERAPIJA

Namen likovne terapije je podpora učencu, da izrazi in ozavesti svoje občutke, čustva in razmišljanja, da bi bolje razumel sebe in svojo okolico.
S pomočjo likovnega izražanja se uči samostojnosti in odgovornosti ter tako prevzame nadzor nad lastnim življenjem. Likovna terapija poudarja proces osebnega raziskovanja, ki ne vsebuje modelov, ki bi jim otrok lahko sledil ali primerov, ki bi jih lahko posnemal. Je iskanje lastnih podob in simbolov, včasih tudi pot v neznano.

Dostopnost